Vyšetření dostupná v Centrální laboratoři Genomika CEITEC MU

DĚDIČNÉ PREDISPOZICE K NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM

geny BRCA1, BRCA2 – analýza genů souvisejících s nádorovým onemocněním prsu a vaječníků

rozšířený panel genů pro detekci dědičných predispozic ke vzniku nádoru prsu a vaječníků, hereditárního non-polypózního karcinomu (HNPCC) a karcinomu u familiární adenomatózní polypózy (FAP); (22 genů)

panel genů pro detekci predispozic ke vzniku melanomu a jiných druhů dědičných nádorových onemocnění

VYŠETŘENÍ SOMATICKÝCH MUTACÍ NÁDOROVÝCH BUNĚK

geny CALR, CRLF2, ETV6, IKZF, JAK2, KIT, MPL - analýza genů souvisejících s myeloproliferativními a lymfoproliferativními onemocněními

vyšetření somatických strukturních aberací metodou arrayCGH

celoexomové vyšetření somatických mutací

VYŠETŘENÍ GERMINÁLNÍCH VARIANT LIDSKÉHO GENOMU

vyšetření strukturních aberací metodou arrayCGH

vyšetření germinálních variant metodou celoexomového sekvenování

vyšetření konkrétní varianty u rodiného příslušníka